บริการยืนเรื่องเดินเอกสาร

ตัวอย่างเอกสารราชการของกรมกงสุล เช่น การรับรองเอกสารสูติบัตร การรับรองเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน การรับรองเอกสารใบมรณบัตร การรับรองเอกสารใบสด.43 การรับรองเอกสารใบแจ้งความ การรับรองเอกสารสำเนาบัตรประชาชน การรับรองเอกสารใบรับรองโสด การรับรองเอกสารสำเนาทะเบียนสมรส การรับรองเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ การรับรองเอกสารใบหย่า การรับรองเอกสารใบเปลี่ยนชื่อสกุล การรับรองเอกสารหนังสือรับรองบุคคล การรับรองเอกสารหนังสือยินยอม

ในการส่งออกสินค้าบางประเภท ต้องมีการทำหนังสือขออนุญาต หรือหนังสือรับรองสินค้านั้นๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามขั้นตอนการส่งออก ทาง Bullet International Logistics มีความชำนาญในการทำงานด้านเอกสารต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าของลูกค้า

  • การจัดส่งสินค้าประเภทของเหลว, น้ำยา, สารเคมี ต้องมีเอกสารรับรองความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet – MSDS) ประกอบการจัดส่ง เมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วจะต้องไม่เป็นวัตถุอันตราย
  • สินค้าที่ทำมาจากผ้า (Textile) จะต้องมีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin – CO) เพื่อใช้ประกอบการเดินพิธีการศุลกากรขาเข้าประเทศปลายทาง ทาง BULLET INTERNATIONAL LOGISTICS มีบริการจัดทำ ซึ่งคิดค่าบริการอยู่ที่ 1,000 บาทต่อชิปเม้นท์
  • สินค้าที่ทำจากไม้ หรือมีการบรรจุสินค้าด้วยลังไม้ จะต้องมีหนังสือรับรองการรมยาไม้ (Fumigation Certificate) เพื่อใช้ประกอบการเดินพิธีการศุลกากรขาเข้าประเทศปลายทาง ทาง BULLET INTERNATIONAL LOGISTICS มีบริการจัดทำ ซึ่งคิดค่าบริการอยู่ที่ 1,500 บาทต่อชิปเม้นท์ (ค่ารมยา มีบริการจัดทำซึ่งคิดค่าบริการเริ่มต้นที่ 1,500 บาทขึ้นไป อยู่ที่ขนาดของสินค้า ยกเว้นประเทศปลายทางเป็นประเทศออสเตรเลียราคาจะสูงกว่า)
  • สินค้าที่เป็นพืช หรือสมุนไพร จะต้องมีหนังสือรับรองการกรมวิชาการเกษตร (Phytosanitary Certificate) เพื่อใช้ประกอบการเดินพิธีการศุลกากรขาเข้าประเทศปลายทาง ทาง BULLET INTERNATIONAL LOGISTICS มีบริการจัดทำ ซึ่งคิดค่าบริการอยู่ที่ 4,000 บาทต่อชิปเม้นท์
  • การส่งออก ศิลปวัตถุ หรือพระพุทธรูปออกจากประเทศไทย จำเป็นจะต้องขออนุญาตจากกรมศิลปากร ทาง BULLET INTERNATIONAL LOGISTICS มีบริการจัดทำ ซึ่งคิดค่าบริการอยู่ที่ 1,500 บาทสำหรับชิ้นแรก และ 500 บาทสำหรับชิ้นต่อไป
  • สินค้าที่มีมูลค่าสูง ท่านสามารถทำประกันภัยเพิ่มเติมได้ เบี้ยประกันภัยจะอยู่ที่ 2 % ของ มูลค่าสินค้า + ค่าขนส่ง
  • การส่งสินค้าทางเรือไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกชิปเม้นท์ ทางประเทศสหรัฐอเมริกามีข้อกำหนดให้ยื่นเอกสาร ISF (Import Security Filing Form) ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการยื่นเอกสารอยู่ที่ 200 USD
  • การส่งสินค้าทางเรือไปยังประเทศญี่ปุ่น ทุกชิปเม้นท์ ทางประเทศญี่ปุ่นมีข้อกำหนดให้ยื่นเอกสาร AFR (Advance Filing Rules) ล่วงหน้าก่อนสินค้าออกจากประเทศต้นทางตั้งแต่เดือน มีนาคม 2014 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการยื่นเอกสารอยู่ที่ 35 USD
  • การส่งสินค้าทางเรือไปยังประเทศจีน ผู้รับปลายทางต้องมีใบอนุญาตนำเข้า จึงจะสามารถนำเข้าสินค้าได้ การส่งสินค้าไปยังประเทศรัสเซีย ผู้รับปลายทางต้องเป็นนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตนำเข้าเท่านั้น

ตัวอย่างเอกสารราชการของกรมกงสุล เช่น การรับรองเอกสารสูติบัตร การรับรองเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน การรับรองเอกสารใบมรณะบัตร การรับรองเอกสารใบสด.43 การรับรองเอกสารใบแจ้งความ การรับรองเอกสารสำเนาบัตรประชาชน การรับรองเอกสารใบรับรองโสด การรับรองเอกสารสำเนาทะเบียนสมรส การรับรองเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ การรับรองเอกสารใบหย่า การรับรองเอกสารใบเปลี่ยนชื่อสกุล การรับรองเอกสารหนังสือรับรองบุคคล การรับรองเอกสารหนังสือยินยอม

Any Destination

Import & Export

Door to Door