บริการผ่านพิธีการศุลกากร

บริการดำเนินงานพิธีการกรมศุลกากร สำหรับ นำเข้า ส่งออก และบริษัทขนส่งระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับการขนส่งสินค้าของท่าน เพื่อรองรับการดำเนินงาน ของกรมศุลกากร พนักงานของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ สามารถดำเนินงานได้รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขและจัดการสินค้าของท่านอยางถูกต้องตามกรมศุลกากรกำหนด

ปัญหาเรื่องความยุ่งยากในการทำพิธีการศุลกากร จะเป็นเรื่องง่ายเมื่อลูกค้าส่งออกหรือนำเข้าสินค้ากับทาง BULLET INTERNATIONAL LOGISTICS เราพร้อมให้คำแนะนำและวิธีการทำที่ถูกต้อง เพื่อให้งานของลูกค้าผ่านสำเร็จได้ด้วยดี

บริการดำเนินงานพิธีการกรมศุลกากร สำหรับ นำเข้า ส่งออก และบริษัทขนส่งระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับการขนส่งสินค้าของท่าน เพื่อรองรับการดำเนินงาน ของกรมศุลกากร พนักงานของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ สามารถดำเนินงานได้รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขและจัดการสินค้าของท่านอยางถูกต้องตามกรมศุลกากรกำหนด

  • พิธีการศุลกากรขาเข้า Import Customs Clearance

เมื่อสินค้าถึงประเทศปลายทาง ผู้นำเข้าจะต้องนำส่งเอกสารแจ้งรายการสินค้านำเข้าและชื่อผู้นำเข้าแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรของประเทศนั้นๆ สินค้าที่จะนำเข้านั้นจะยังไม่ถูกนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย จนกว่าสินค้าจะถูกส่งถึงท่าเรือปลายทาง โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรของประเทศนั้นๆ และภาษีอากรขาเข้าได้ถูกชำระเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ซึ่งผู้นำเข้ามีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารให้ทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบและนำสินค้าออกจากท่าเรือหรือสนามบินปลายทาง

สำหรับสินค้าที่ต้องการนำเข้าประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทางเครื่องบิน ทางเรือ หรือทางรถ ทาง BULLET INTERNATIONAL LOGISTICS มีบริการเคลียร์สินค้า เคลียร์ภาษี และอากร และเป็นตัวแทนท่านในการออกของ BULLET INTERNATIONAL LOGISTICS ให้คำปรึกษาท่านในเรื่องภาษีและอากรขาเข้าสำหรับสินค้าทุกประเภท ช่วยท่านในการเคลียร์สินค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์แนม สินค้าที่ติด มอก., สมอ., อ.ย. หรือ ใบอนุญาตนำเข้าต่างๆ สินค้าประเภทของเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสำอางค์ นาฬิกา อะไหล่รถยนต์และมอเตอร์ไซด์ เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ในการประเมินราคาค่าเคลียร์สินค้า ค่าภาษีและอากรขาเข้าประเทศไทยเบื้องต้น 1.Invoice 2.Packing List 3.BL/AWB (กรณี สินค้าเข้ามาแล้ว ต้องใช้เพื่อเดินพิธีการ

  • พิธีการศุลกากรขาออก Export Customs Clearance

สินค้าที่ส่งออกจากประเทศไทย ต้องผ่านพิธีการศุลกากรขาออก ซึ่งเป็นการรายงานต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรว่า มีสินค้าอะไรบ้าง ใครเป็นผู้ส่งออก และส่งไปที่ใด การส่งออกทุกชิปเม้นท์ เราจะจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเดินพิธีการศุลกากรขาเข้าปลายทางให้กับลูกค้าดังนี้

ทางเรือ INVOICE + PACKING LIST + BILL OF LADING (B/L)

ทางเครื่องบิน INVOICE + PACKING LIST + AIR WAY BILL (AWB)

การส่งออกสินค้าบางประเภท จำเป็นจะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้สำหรับเดินพิธีการศุลกากรที่ประเทศปลายทาง เราจะจัดเตรียมเอกสารให้ท่านเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

เอกสารรับรองการรมยาไม้ Fumigation Certificate : ใช้สำหรับการส่งออกสินค้าที่ทำจากไม้ และลังไม้

เอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Certificate of Origin (C/O) : สำหรับสินค้าที่เป็นผ้า (ส่วนมากสำหรับส่งออกสินค้าที่ทำจากผ้าไปประเทศในแถบยุโรป)

เอกสารรับรองสุขอนามัยพืช Phytosanitary Certificate : สำหรับสินค้าการเกษตร เช่นต้นไม้ และสำหรับสินค้าที่ทำจากไม้ ที่จะนำเข้าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ISF Filling Form for USA : สำหรับทุกชิปเม้นท์ที่ส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาทางเรือ

AFR Filling Form for Japan : สำหรับทุกชิปเม้นท์ที่ส่งออกไปญี่ปุ่นทางเรือ

การส่งออกสินค้าบางประเภทออกจากประเทศไทย จำเป็นต้องมีใบอนุญาตส่งออก ซึ่งทางเราสามารถช่วยประสานงานในการจัดทำได้ ตัวอย่างเช่น การส่งออกโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุออกนอกประเทศไทย (Antique Export Licenses) เป็นต้น

Reliable Service

Transport Carriers

Worldwide Destination